Curriculum.nu

Op Curriculum.nu kun je meedenken over het curriculum van de toekomst. Men wil:

  • Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen
  • Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs

Er worden curricula ontwikkeld voor acht leergebieden: Nederlands, Engels (met ook aandacht voor Frans, Duits en Spaans), Rekenen/ wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

In verschillende stappen beantwoorden ontwikkelteams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Begin 2019 moeten de opbrengsten bekend zijn.

Wat volgens mij nog steeds ontbreekt in de dialoog is een samenhangende visie op HOE onderwijs van morgen vorm te geven. Daar gaat deze ‘Onderwijs Denkspeeltuin’ over.

Als aftrap heb ik een artikel geschreven voor schoolleiders in het funderend onderwijs getiteld: Leiding geven aan onderwijs van morgen.

In het submenu drie ‘denkspeeltuintjes’:

School straks
Leer-, link en leefvaardigheden
Curriculum van de toekomst

Speel jij ook met gedachten over deze thema’s?
Plaats gewoon een  reactie.

Geef een reactie